• +45 5364 1437
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1.4.2020

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Kunden og 1437 ApS (i det følgende 1437), medmindre fravigelser er skriftligt aftalt mellem parterne.

1. Aftaleindgåelse

1.1 Tilbud afgivet af 1437 er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen.
1.2 En endelig aftale er først indgået, når 1437 har modtaget skriftlig accept fra Kunden.

2. Priser

2.1 Alle priser er oplyst ekskl. moms.
2.2 Arbejder afregnes, hvis ikke andet er aftalt, efter medgået tid med tillæg af eventuelle positive udlæg, herunder tidsforbrug til forudgående analyser eller anden bistand.
2.3 Uanset afgivet tilbud tages der til enhver tid forbehold for prisstigninger som følge af lønstigninger, stigninger i materiale og øvrige omkostninger.
2.4 Udover den mellem parterne aftalte pris, faktureres særskilt for:

2.4.1 Ekstraarbejde som følge af ufuldstændig, uegnet eller mangelfuldt materiale fra Kunden samt ekstraarbejde, som følge af senere rettelser i allerede fremsendt materiale fra Kunden.
2.4.2 Med Kunden aftalt overarbejde eller andre ekstraforanstaltninger.

2.5 Bistand hos Kunden eller på anden lokalitet anvist af Kunden, afregnes pr. påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når medarbejderen kører hjemmefra og sluttidspunktet er, når medarbejderen er tilbage på 1437’s kontor.
2.6 Bistand via telefon, e-mail eller ved fjernopkobling afregnes pr. påbegyndt kvarter.
2.7. Kørsel afregnes efter statens til enhver tid gældende takst pr. påbegyndt kilometer. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden.

3. Forsinkelse

3.1 Ved forsinkelse, som følge af Kundens handlinger eller undladelser, har 1437 ret til at forlænge deres leveringsfrist, som minimum med tilsvarende periode, som Kundens forsinkelse/undladelse - og til dels at kræve betaling for evt. ekstraomkostninger i den forbindelse.
3.2 Indtræder forsinkelse, uanset pkt. 3.1, er Kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig, og at leveringstidspunktet og vigtigheden heraf tydeligt på forhånd skriftligt er meddelt 1437.

4. Abonnementer/ løbende ydelser

4.1 Produkter og ydelser som erhverves via abonnement/løbende betaling herunder softwarelicenser, domænenavne, hosting (drift) mv. faktureres Kunden.
4.2 Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement/løbende ydelser, når der på en faktura fra 1437 er anført en periodeangivelse; f.eks. pr. 1 år eller pr. kvartal.
4.3 Fornyelse af abonnementer sker automatisk, hvis Kunden ikke senest 1 måned før udløb af den på fakturaen anførte periode, skriftligt har opsagt abonnementet.
4.4 Visse abonnementer optælles periodisk og faktureres ud fra den nye optælling.
4.5 1437 kan uden varsel forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, med samme prisforhøjelse, som 1437’s leverandører har forhøjet prisen med. Yderligere prisforhøjelser skal gøres Kunden bekendt senest 1 måned før udløb af en periode.
4.6 Vælger Kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er Kunden selv ansvarlig for den forringelse af Kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forårsage.
4.7 Hvis abonnementet omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er Kunden selv ansvarlig for at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er aftalt, at 1437 varetager denne opgave.
4.8 1437 kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Lukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning, vil ske på nye vilkår.

5. Udviklingsopgaver

5.1 Ved udviklingsopgaver får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt.
5.2 Ved udarbejdelse af designs og opsætning af websites, får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt.
5.3 1437 har, uanset ovenstående, altid ret til at genanvende det udviklede.
5.4 Eventuel udlevering af kildefiler, efter Kundens anmodning, faktureres i henhold til forbrugt tid.

6. Betaling

6.1 Betaling skal ske inden 8 dage efter fakturadato.
6.2 Ved forsinket betaling, beregnes renter med 2 % pr. påbegyndte måned.
6.3 1437 er berettiget til at a-conto fakturere efter eget skøn.
6.4 Ved betalingsmisligholdelse har 1437 endvidere ret til at afbryde forbindelsen til Kundens hosting/website, indtil fuld betaling er sket. Ved betalingsmisligholdelse er 1437 tillige berettiget til at ophæve support- og serviceaftaler, øvrige aftaler indgået med Kunden, samt kræve erstatning for ethvert tab, som 1437 i den forbindelse måtte lide.
6.5 1437 har ejendomsforbehold til det solgte, indtil den fulde købesum er betalt.

7. Ejendomsret, ophavsret mv.

7.1 1437 har den fulde ophavsret til alt udviklet og udarbejdet materiale - herunder, men ikke begrænset til; skitser, tekstforslag og layout. Kunden opnår, efter fuld betaling, brugsret til det udarbejdede materiale. Dog altid med respekt for tredjemands rettigheder.
7.2 1437 er berettiget til at anvende alle udførte opgaver som reference, også selvom Kunden måtte have ændret eller videreudviklet den leverede opgave.

8. Reklamation

8.1 Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler ved det leverede, skal Kunden straks kontakte 1437 med en skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består. Undlader Kunden reklamation som anført, kan Kunden ikke gøre manglerne gældende.
8.2 Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor 1437 senest 12 måneder efter levering, og Kunden kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation.

9. Mangler

9.1 1437 er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der konstateres efter materialet har været til korrektur og er godkendt af Kunden.
9.2 1437 er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved materiale udleveret af Kunden.
9.3 Forestår Kunden selv produktion, f.eks. ved tryksager, via en anden leverandør, anses Kunden for at have godkendt det af 1437 udarbejdede materiale, hvorfor 1437 herefter er uden ansvar for fejl og mangler.
9.4 1437 er berettiget til at afhjælpe mangler.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter 1437 ikke for Kundens drifttab, tab af avance eller andet indirekte tab - herunder tab som følge af Kundens retsforhold over for tredjemand.
10.2 1437 har intet ansvar for Kundens manglende ophavsret eller krænkelse af tredjemands rettigheder i øvrigt. Pådrager 1437 sig ansvar overfor tredjemand i anledning af Kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til at skadesløsholde 1437.
10.3 1437 har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. der er overladt 1437, som led i deres arbejde.
10.4 I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede, er 1437’s erstatningsansvar til enhver tid begrænset til prisen for den enkelte ydelse, som forsinkelsen/manglen vedrører.

11. Underleverandører

11.1 1437 er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

12. Force Majeure

12.1 1437 er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktsmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i arbejdskonflikt, brand, krig, militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, IT nedbrud eller andre lignende omstændigheder, som 1437 ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af 1437 anvendte underleverandører.

13. Lovvalg og værneting.

13.1 Enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret ved domstolene med 1437’s værneting som 1. instans.


Stolt partner til Folkemoedet logo Destination Bornholm logo

Viskaberproducererdesignerudformer

Kontakt os foren uforpligtende samtaleet mødeen pitchen afklaring

1437 ApS
 

BORNHOLM: Snellemark 39, 1. sal · 3700 Rønne
 

KØBENHAVN: Kay Fiskers Plads 10 · 2300 København S

© 2024 Reklamebureauet 1437 aps. Alle rettigheder forbeholdes